Algemene Voorwaarden


Versie 01-06-2021 

Hardicraft (Handelsmerk van Hardick B.V.)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 06032773. 

Artikel 1 – Algemeen 

De hier opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, zoals aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten (zoals, maar daartoe niet beperkt, die van koop en verkoop, het leveren van zaken, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten) van Hardick B.V. handelt onder de merknaam Hardicraft (“Hardicraft”). De wederpartij van Hardicraft wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als: “Afnemer”. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door de Afnemer gehanteerde voorwaarden of bedingen gelden slechts indien en in zoverre deze door Hardicraft schriftelijk zijn aanvaard en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij de uitzondering is gemaakt, voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van kracht. De hier opgenomen versie vervangt alle vorige versies van Algemene Verkoopvoorwaarden van Hardicraft die bij de Afnemer eventueel bekend zijn. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.  

Artikel 2 – Geldigheid van aanbieding 

Alle aanbiedingen, offertes en/of andere uitingen door Hardicraft gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het installeren van goederen geen onderdeel van de aanbieding(en). Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Hardicraft eerst bindend, indien en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede modelinge afspraken en/of toezeggingen voor of namens Hardicraft gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.  

Artikel 3 – Aflevering en Risico 

Indien de overeenkomst uitsluitend bestaat uit de levering van goederen geschiedt deze ‘af fabriek van Hardicraft’. (Leverings)termijnen gelden alleen bij benadering en zijn nimmer fataal, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Hardicraft niet in verzuim en geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet nakoming van enige verplichting jegens Hardicraft. De goederen blijven voor risico van Hardicraft totdat zij in de feitelijke macht van de Afnemer of een door deze ingeschakelde derde zijn overgegaan. De Afnemer of genoemde derde zal onmiddellijk voorafgaande aan het vervoer Hardicraft door middel van eenduidige aantekening op de vrachtbrief in kennis stellen van eventuele ontbrekende en/of zichtbaar gebrekkige goederen, bij gebreke waarvan de goederen worden geacht in goede orde en vrij van zichtbare gebreken te zijn geleverd. Hardicraft zal deze ontbrekende en/of gebrekkige goederen indien mogelijk onmiddellijk of in elk geval binnen een redelijke termijn vervangen. Indien voornoemde rapportage van ontbrekende en/of gebrekkige goederen redelijkerwijs niet mogelijk is voorafgaande aan het vervoer dan zal de Afnemer uiterlijk binnen acht dagen na terbeschikkingstelling van de goederen zijn klachten dienaangaande schriftelijk ter kennis brengen van Hardicraft. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor reclames met betrekking tot de door Hardicraft verrichte werkzaamheden. Indien vervolgens vastgesteld wordt dat Hardicraft toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen dan zal Hardicraft binnen een redelijke termijn kosteloos te harer keuze zorgdragen voor herstel, die voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen c.q. zorgdragen voor de aflevering van ontbrekende goederen. 

Artikel 4 – Opslag 

Indien de goederen niet binnen veertien dagen nadat Hardicraft de Afnemer in kennis heeft gesteld dat de goederen gereed zijn voor transport door of namens de Afnemer zijn afgehaald dan is de Afnemer onmiddellijk in verzuim en heeft Hardicraft het recht de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer is gehouden op eerste verzoek van Hardicraft alle directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien aan Hardicraft te voldoen. 

Artikel 5 – Prijzen 

Tenzij in prijslijsten, aanbiedingen, offertes of orderbevestigingen anders is vermeld, zijn de door Hardicraft opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen die zijn verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Deze prijzen gelden voor levering Af Fabriek van Hardicraft. Indien de Afnemer aflevering elders verzoekt, zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de Afnemer. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Hardicraft zich het recht voor bij wijzigingen in een der prijsbepalende factoren, die van importeurs en toeleveranciers daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst, de prijzen te allen tijde door te berekenen in de vaste als in de niet-vaste overeengekomen prijs van het goed. De Afnemer heeft in dat geval het recht reeds gegeven orders, voor zover niet afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na bekendmaking van deze veranderingen, behalve indien deze te zijnen voordeel strekken. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, heeft Hardicraft het recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast is, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de Afnemer.   

Artikel 6 – Betaling 

Betaling dient zonder enige aftrek, korting, opschorting of verrekening uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 10% per maand over het aan Hardicraft verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Hardicraft heeft, onverminderd haar overige rechten, het recht vanaf het moment van overschrijding van genoemde termijn, zonder nadere ingebrekestelling, aan de Afnemer alle ter zake van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten in rekening te brengen, waaronder begrepen kosten van advocaten alsmede extra kosten gemaakt door Hardicraft, onder andere betreffende administratie, opslag en juridische adviezen. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door Afnemer verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 500,-. Hardicraft behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen goederen niet eerder te leveren dan nadat de betaling hiervoor is ontvangen. 

Artikel 7 Uitvoering van de werkzaamheden 

1. Afnemer is gehouden Hardicraft behoorlijk in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Op het werk dienen kosteloos de nodige voorziengen, waaronder elektriciteit in voldoende mate ter beschikking van Hardicraft worden gesteld. Het werk dient zodanig ingericht te zijn dat Hardicraft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst de noodzakelijke bewerkingen kan uitvoeren onder de gebruikelijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.  

2. Op eerste verzoek van Hardicraft is de Afnemer gehouden Hardicraft tijdig te voorzien van voldoende inlichtingen en informatie over welke inlichtingen en informatie Hardicraft noodzakelijkerwijs dient te beschikken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden en alle overige inlichtingen en informatie die Hardicraft nodig acht. Onder de inlichtingen en informatie zijn onder andere, doch niet uitsluitend begrepen technische specificaties en/of specifieke kwaliteitseisen. Voormelde inlichtingen en documentatie dienen in schriftelijke vorm te worden overhandigd

3. Afnemer draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van Hardicraft, van de afnemer en/of van derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk verbruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. Verticaal transport indien Hardicraft van materialen en gereedschappen is voor rekening en risico van Afnemer 

4. De méérkosten, verbonden aan al hetgeen door Hardicraft op verzoek en in opdracht van de Afnemer of in geval van gewijzige instructies boven de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden wordt gepresteerd, zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 8 – Eigendom 

Hardicraft behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen totdat de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor al deze goederen volledig zijn voldaan. Indien Hardicraft in het kader van deze overeenkomst(en) door de Afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de Afnemer ook deze vorderingen van Hardicraft betreffende de tegenprestaties hiervoor volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Hardicraft tegen Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en). Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Indien Afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Hardicraft tekortschiet of aan Hardicraft goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Hardicraft gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling jegens de Afnemer en op kosten van de Afnemer de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen. Na teruggave aan Hardicraft zal Afnemer worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van teruggave voor Afnemer geldende inkoopprijs, doch ten hoogste voor het indertijd aan Afnemer gefactureerde bedrag, Hardicraft kan op het te crediteren bedrag een aftrek toepassen voor waardevermindering wegens beschadiging, veroudering, ontbreken van verpakking en kosten. Afnemer verleent voorts aan Hardicraft of aan een door deze aan te wijzen gevolmachtigde te allen tijde vrije toegang tot de ruimten, waarin de door Hardicraft onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aanwezig zijn. 

Artikel 9 – Garantie 

Hardicraft garandeert dat de door haar geproduceerde en geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Hardicraft geproduceerde en geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten en/of verrichte werkzaamheden, zal Hardicraft kosteloos te harer keuze deze gebreken herstellen, doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen; voor zover niet anders is overeengekomen geldt deze garantieverplichting gedurende drie maanden na aflevering. Behoudens het ter zake van schadevergoeding in Artikel 10 bepaalde, rust op Hardicraft in dit verband geen andere verplichting. Pas indien Hardicraft ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar garantieverplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Afnemer de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade. Goederen of onderdelen daarvan die ingevolge het bepaalde in dit artikel worden vervangen, mag Hardicraft zonder vergoeding tot zich nemen en worden eigendom van Hardicraft, Hardicraft kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichingen ingevolge dit Artikel verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden door Afnemer of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven. Voor bepaalde goederen kunnen afwijkende garantieverplichtingen gelden.  

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

1. In geval van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet deugdelijke levering en/of verrichte werkzaamheden is aan Hardicraft’s plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de Afnemer is gekocht althans waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren of te vervangen dan wel te repareren, één of ander naar de keuze van Hardicraft. 

2. Hardicraft’s aansprakelijkheid is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van de artikel bepaalde of, indien geen vervanging of levering dan wel reparatie plaatsvindt, tot het bedrag van de koopsom (exlusief BTW), zodat Hardicraft nimmer aansprakelijk is voor enige directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, gevolgschade daaronder begrepen, en Hardicraft mitsdien in geen geval gehouden is tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Afnemer of welke schade dan ook. Dit behoudens schade te wijten aan opzet of grove schuld van Hardicraft. Afnemer vrijwaart Hardicraft te dezer zake tegen alle aanspraken van derden terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.  

Artikel 11 – Documentatie 

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in prijslijsten en circulaires gelden slechts bij benadering. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Hardicraft uitdrukkelijk voorbehouden. Alle door Hardicraft verstrekte aanbiedingen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten enz. en door haar ter beschikking gestelde (computer) programmatuur blijven haar eigendom. Zij mogen zonder haar toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan één archiefkopie voor intern gebruik bij de Afnemer en zij mogen niet aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de Afnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor zij door Hardicraft verstrekt zijn. 

Artikel 12 – Overmacht, Opschorting en beëindiging 

In geval van een tekortkoming door één van beide partijen in de nakoming van de overeenkomst die aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van het betreffende deel van de overeenkomst worden opgeschort. Van een niet-toerekenbare tekortkoming is sprake indien zij niet te wijten is aan schuld van de tekortkomende partij, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Overmacht in deze algemene voorwaarden betreft in ieder geval, maar is niet beperkt tot, elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terrorisme, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Hardicraft of diens leveranciers. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen. Indien de opschorting vijf maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste vijf maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel beëindigen, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn. Bij gedeeltelijke nakoming door Hardicraft zal Afnemer een evenredige gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn. 

Artikel 13 – Ontbinding 

In alle gevallen waarin Hardicraft een beroep kan doen op op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Hardicraft ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Hardicraft werken, daarop beroep doen  

Artikel 14 – Ondergeschikten 

In alle gevallen waarin Hardicraft een beroep kan doen op op enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden kunnen ook aan Hardicraft ondergeschikten, waaronder te begrijpen werknemers, danwel derden, welke in opdracht van Hardicraft werken, daarop beroep doen

Artikel 15 – Afwijkende bepalingen 

Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden en/of van voorwaarden in prijslijsten, catalogi, circulaires en dergelijke van Hardicraft zijn uitsluitend van kracht, indien deze door Hardicraft uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forum 

Op alle overeenkomsten tussen Hardicraft en Afnemer en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen naar de uitsluitende keuze van Hardicraft worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo.